Algemene voorwaarden

 1. Inleiding

 • Uw gebruik van de website www. euromoving.be// (« de Website »), beheerd door Euro Movers Brussels, is onderworpen aan deze voorwaarden (alsook aan onze privacyverklaring). Voor meer informatie over Euromoving Brussels kunt u onze rubriek « Over ons » bezoeken door hier te klikken of door te zoeken naar Euromoving Brussels op Google.
 • Uw aanvaarding van deze voorwaarden, samen met onze privacyverklaring, is een voorwaarde voor uw gebruik van de website. Door de website van Brussels Movers te blijven gebruiken, stemt u in met zowel onze Voorwaarden als onze Privacyverklaring.
 • Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op onze Website naar eigen goeddunken wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij wij ons het recht voorbehouden noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.

2. Toegang tot onze website

 • Onze site kan af en toe onderbroken worden of fouten bevatten, en we kunnen geen continue en ononderbroken werking garanderen. Het is belangrijk dat u de goede werking van onze site niet verstoort. Dit omvat het vermijden van pogingen om veiligheidsmaatregelen te omzeilen, ongeoorloofde activiteiten uit te voeren of de site of een computersysteem, server, router of apparaat verbonden met het internet te verstoren.
 • Wij behouden ons het recht voor om onze site, of een van de functies of onderdelen ervan, naar eigen goeddunken in te trekken, op te schorten of te wijzigen, met of zonder kennisgeving, wanneer wij dat nodig achten. Het kan ook voorkomen dat onze site, of specifieke functies of onderdelen daarvan, ontoegankelijk worden, gepland of onverwacht. Door onze site te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor intrekking, wijziging, niet-beschikbaarheid, opschorting of beëindiging van onze site of enige dienst die op of via onze site wordt aangeboden, hetzij aan u of aan derden.
 • Houd er rekening mee dat, hoewel ons team van experts alles in het werk zal stellen om nauwkeurige offertes te maken op basis van de door u verstrekte informatie, deze offertes niet wettelijk bindend zijn. Om ervoor te zorgen dat u de meest nauwkeurige en concurrerende offertes van Euromoving verhuizers ontvangt, is het essentieel dat u ons de juiste contactgegevens en gedetailleerde eisen geeft. Foutieve of onjuiste informatie aan Euromoving kan leiden tot offertes die qua omvang of kosten niet overeenkomen met uw wensen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de diensten of producten aan uw specifieke eisen voldoen.

3. gebruik van onze website

 • Verantwoord gebruik van onze site en de informatie die erop staat is een vereiste. Het is ten strengste verboden om deze informatie te gebruiken voor illegale, immorele of asociale doeleinden. Bovendien is elk gebruik dat onze reputatie of naam kan schaden of mogelijk kan schaden ten strengste verboden.
 • Toegang tot onze site is verboden.
 • Het gebruik van 3.3 voor illegale doeleinden ligt voor de hand.
 • Spam wordt over het algemeen verzonden met behulp van de .
 • Het is ten strengste verboden schade te berokkenen, bedreigingen te uiten, zich schuldig te maken aan beledigend of intimiderend gedrag jegens anderen of inbreuk te maken op iemands privacy op een manier die wij als agressief, onaanvaardbaar of schadelijk voor ons, onze klanten of onze leveranciers beschouwen.
 • U mag uw eigen databases, registers, adreslijsten, klantenlijsten, mailinglijsten of prospectielijsten en die van derden aanmaken, controleren, valideren, herzien of aanpassen.
 • Wij hebben de bevoegdheid om elk aspect van onze website te wijzigen, te herzien of aan te passen, maar we zullen dit doen op een manier die geen onnodige of oneerlijke druk legt op onze communicatiesystemen of op de technische systemen van onze leveranciers, zoals door ons bepaald.
 • Elke vorm van geautomatiseerde controle, kopiëren of interferentie met de werking van Euro moving Brussels, met inbegrip van de inhoud, is strikt verboden.

4. Door bezoekers ter beschikking gestelde materialen

1.Door inhoud op deze website in te dienen of te plaatsen, erkennen bezoekers dat dergelijk materiaal noch bedrijfseigen, noch vertrouwelijk is. Wij behouden ons het recht voor om het aan ons verstrekte materiaal te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren of te gebruiken voor enig ander doel dat wij passend achten. Het is belangrijk op te merken dat ons privacybeleid het gebruik van persoonlijke informatie omvat, dat is vrijgesteld van deze bepaling.

2.Wanneer u ons Moving Brussels-platform gebruikt, is het absoluut noodzakelijk dat u geen inhoud plaatst of verzendt via deze website die in strijd is met onze richtlijnen.

-U beschikt nog niet over alle benodigde overeenkomsten voor dit specifieke onderwerp.

-Verboden inhoud omvat materiaal dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk is, waarschijnlijk aanzet tot rassenhaat, in strijd is met de vertrouwelijkheid of privacy, overlast of ongemak voor derden veroorzaakt, crimineel gedrag aanmoedigt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de Belgische wetgeving. .

-Dit omvat alles wat schadelijk is, zoals computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde gegevens of andere software of gegevens die een potentiële bedreiging kunnen vormen.

3.In geval van overtreding van paragraaf 4.2 verbinden wij ons ertoe volledig samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten of rechterlijke bevelen die de openbaarmaking van de identiteit of andere relevante informatie vereisen van de personen die materiaal op deze website hebben geplaatst.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Neem de tijd om de volgende informatie zorgvuldig door te lezen, aangezien deze belangrijke details bevat over de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in Brussel tijdens uw verhuizing.

De gebruiksvoorwaarden van Brussel verhuizen proberen niet de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken tijdens Brussel verhuizen, of voor enige andere aansprakelijkheid beschermd door de Belgische wet en kunnen niet worden uitgesloten of beperkt.

 1. Hoewel we ernaar streven dat onze site gebruikers boeit, moeten we benadrukken dat we geen verantwoordelijkheid aanvaarden en geen garanties bieden met betrekking tot onze site of de inhoud ervan. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderworpen aan de mate waarin dit door de wet is toegestaan.
 2. Onze aansprakelijkheid, en die van degenen die onze diensten aanbieden, is onbeperkt voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of frauduleuze handelingen.
 3. In geen geval kan de eigenaar, of enige andere organisatie die betrokken is bij de ontwikkeling, productie en distributie van onze site, verantwoordelijk worden gehouden voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of schending van een wettelijke verplichting.

In geval van een verwacht verlies,

 • De financiële aspecten van een bedrijf, inclusief winst, verkoop, activiteiten of inkomsten.
 • Onderbreking van commerciële activiteiten;
 • Opzettelijke besparingen;
 • Het potentieel voor zakelijk succes, een positieve reputatie en goodwill zijn allemaal belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden.
 • Misbruik of manipulatie van gegevens.
 • Indien wij deze voorwaarden niet naleven, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de verliezen die rechtstreeks aan u zijn toegebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig ander soort verlies, ongeacht of dit het gevolg is van een schending van onze verplichtingen of contractvoorwaarden, onze nalatigheid of het ontbreken daarvan, lasterlijke uitlatingen, productaansprakelijkheid of andere omstandigheden.
 • Het vermogen of onvermogen om onze site te gebruiken is een factor die de ervaring van een individu aanzienlijk kan beïnvloeden.
 • De inhoud van onze verhuissite in Brussel en het vertrouwen dat erop wordt gesteld, zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen en potentiële problemen. Denk hierbij aan fouten, defecten, crashes, ontbrekende informatie en de aanwezigheid van virussen. Bovendien functioneert onze site mogelijk niet goed. Het is belangrijk op te merken dat bepaalde incidenten buiten onze controle, zoals communicatie- en netwerkonderbrekingen, evenals onvoorziene omstandigheden, aan deze problemen kunnen bijdragen.
 • Ongeoorloofde toegang tot, diefstal of vernietiging van onze gegevens, programma’s of diensten door welk individu dan ook is ten strengste verboden.
 • Elke website waarnaar wij vanaf onze site linken, kan gebruikers een verscheidenheid aan goederen, producten, diensten of informatie bieden.

6.Wereldwijd

 1. bij het gebruik van de website en het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, die beheerst worden door het Belgische recht, wordt de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken aanvaard. Dit geldt voor alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website.
 2. Gebruik van de Website wordt als ongeoorloofd beschouwd in elk rechtsgebied dat niet voldoet aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot deze specifieke paragraaf.
 3. Door de Website te gebruiken en deze algemene voorwaarden te aanvaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Moving Brussels.

 Contact

Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar info@eurodmenagement.be of contact opnemen via +32 492 47 64 15.

Menu